Algemene voorwaarden

Inleiding

 

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden.

Deze zijn van toepassing als u gebruik maakt van onze diensten casu quo een bestelling plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie

Lees deze voorwaarden goed door voordat u een bestelling plaats.

Wij adviseren u om deze voorwaarden op te slaan en/of af te drukken, zodat u ze ook op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities

 

  1. Jouw Spirituele Reis is gevestigd te Rockanje en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77446178 handelend onder de naam: Jouw Spirituele Reis.

 

  1. Website: De website van Jouw Spirituele Reis, te raadplegen via: www.jouwspiritueleries.nl

 

  1. Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met Jouw Spirituele Reis en/of zich geregistreerd heeft op de website.

 

  1. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Jouw Spirituele Reis en de klant, van welke overeenkomst de algemene voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

 

  1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en behandelingen van Jouw Spirituele Reis zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien de klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de algemene voorwaarden, zijn deze voor Jouw Spirituele Reis slechts bindend, indien en voor zover deze door Jouw Spirituele Reis uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Prijzen en informatie

Alle op de website van: Jouw Spirituele Reis afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld.

Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Jouw Spirituele Reis kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website van Jouw Spirituele Reis zijn dan ook onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.

Jouw Spirituele Reis kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van Jouw Spirituele Reis en het voldoen aan de daarbij door Jouw Spirituele Reis gestelde voorwaarden.

Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Jouw Spirituele Reis onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Jouw Spirituele Reis het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

Jouw Spirituele Reis kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst.

Indien Jouw Spirituele Reis op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Registratie

Om optimaal gebruik te maken van de website, kan klant zich registreren via het registratieformulier op de website.

Tijdens de registratieprocedure kiest klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de website via een link die naar het opgegeven de e-mailadres wordt gezonden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

De klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Jouw Spirituele Reis is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een klant die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die klant is.

Al hetgeen gebeurt via het account van klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de klant.

Indien de klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Jouw Spirituele Reis daarvan in kennis te stellen, zodat Jouw Spirituele Reis gepaste maatregelen kan nemen.

 

Uitvoering Overeenkomst

Zodra de bestelling van een product of dienst door Jouw Spirituele Reis is ontvangen, stuurt Jouw Spirituele Reis de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

Bij een boeking van een dienstverlening van Jouw Spirituele Reis wordt er zo snel mogelijk contact opgenomen om een afsprak te maken wat klant en Jouw Spirituele Reis schikt.

Jouw Spirituele Reis is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden.

Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 7 dagen geleverd worden.

Indien Jouw Spirituele Reis de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij klant daarvan in kennis.

Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos ontbinden.

Jouw Spirituele Reis raadt klant aan de geleverde producten binnen 24 uur na binnenkomst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden.

Zie nader het artikel omtrent garantie en conformiteit.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op klant.

Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de klant.

Als de klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

Jouw Spirituele Reis is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is.

De klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

 

Herroepingsrecht/retour

Dit artikel is slechts van toepassing indien klant een natuurlijk in de de EU ingezeten persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Zakelijke klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe.

De klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Jouw Spirituele Reis binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Het recht van retour geld niet op producten die speciaal voor de klant op maat zijn gemaakt zoals handgeschreven echtheidscertificaten en voor producten die vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden zoals de massage sticks, face rollers, oorbellen, gebruikte aqua gems. De termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

   Als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;

   Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

   Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van de klant.

De klant dient derhalve zelf de retour kosten te dragen.

Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Jouw Spirituele Reis een raming van deze kosten.

Eventuele door de klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar de klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan de klant worden terugbetaald.

Indien de bestelling retour komt vanwege het niet aannemen, niet afhalen op een afhaal locatie of vanwege een foutief doorgegeven adres dan wordt overgegaan tot terugbetaling van de producten met aftrek van de verzendkosten en de retourkosten.

 

Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

De klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat de klant in een fysieke winkel zou kunnen.

De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

De klant kan de overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping digitaal te zenden aan Jouw Spirituele Reis of op andere ondubbelzinnige wijze aan Jouw Spirituele Reis kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Jouw Spirituele Reis bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding.

Na ontbinding heeft de klant nog 14 dagen om het product terug te zenden.

Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Voor meer informatie over het retourneren van onze producten verwijzen wij u graag naar “Levertijd en Retouren” onder het kopje “Informatie”.

 

Reeds door de klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald.

Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Jouw Spirituele Reis de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Tenzij Jouw Spirituele Reis aanbiedt het product zelf af te halen, mag Jouw Spirituele Reis  wachten met terugbetalen tot Jouw Spirituele Reis het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

 

(Massage)behandeling

Jouw Spirituele Reis zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.

Alle kennis/handelingen/producten die in het kader van de Dienst worden aangeboden door Jouw Spirituele Reis zijn uitdrukkelijk geen medische behandelingen.

Deze behandelingen/diensten/producten dienen ter ondersteuning, rust, ontspanning en het verstrekken van informatie.

Afname aan de Dienst is geheel op eigen risico.

Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Jouw Spirituele Reis aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Jouw Spirituele Reis worden verstrekt.

Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Jouw Spirituele Reis tevens wordt dit verwacht van Cliënt.

Wederzijds respect in een veilige sfeer is voor zowel Jouw Spirituele Reis als Cliënt een vanzelfsprekendheid.

Het verrichten van erotische massages behoort niet tot de mogelijkheid bij Jouw Spirituele Reis.

Het vragen hiernaar wordt niet op prijs gesteld en ook niet beantwoord.

Jouw Spirituele Reis behoudt zich het recht voor om Cliënten te weigeren zonder opgave van reden.

Bij het laat komen bij een behandeling wordt de verloren tijd niet ingehaald.

 

Wijziging & Annulering behandelingen/massage

Jouw Spirituele Reis heeft het recht een cursus of retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Jouw Spirituele Reis heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld.

De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

In geval van wijziging e/o annulering door Jouw Spirituele Reis, zal Cliënt op de hoogte worden gesteld van opnieuw inplannen van de geannuleerde Dienst.

Annulering (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) is uitsluitend schriftelijk of

telefonisch (e-mail, sms, whatsapp) mogelijk.

Bij annulering van de inschrijving voor een workshop of cursus tot veertien dagen voor aanvang van de workshop/cursus worden administratiekosten (15 euro) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf veertien dagen tot zeven dagen voor aanvang van een workshop/cursus, wordt de helft van de workshopcursuskosten in rekening gebracht. Vanaf zeven dagen voor aanvang een workshop/cursus wordt geen restitutie gedaan.

 

Annulering van een Behandeling/arrangement is kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de afspraak.

Bij annulering na de termijn van 24 uur voor de geplande afspraak wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

Met uitzondering van overmacht bij de Cliënt zoals de bevalling.

 

Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen.

2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit nadrukkelijk door een der partijen is gemeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Bij aanvraag voor een Dienst worden de persoonsgegevens van Cliënt gebruikt volgens professionele wijzen.

 

Betaling

De klant dient betalingen aan Jouw Spirituele Reis volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen.

Jouw Spirituele Reis is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

In geval van betaling na levering kent de klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

 

Garantie en conformiteit

Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Indien er door Jouw Spirituele Reis en aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type klanten.

Jouw Spirituele Reis staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Indien specifiek overeengekomen, staat Jouw Spirituele Reis er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door Jouw Spirituele Reis, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de overeenkomst al heeft en kan inroepen.

Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Jouw Spirituele Reis daarvan in kennis te stellen.

Indien Jouw Spirituele Reis de klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed.

De maximale vergoeding is, met inachtneming van het artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door de klant betaalde prijs over het product.

 

Klachtenprocedure

Indien de klant een klacht heeft over een product (conform artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Jouw Spirituele Reis, dan kan hij bij Jouw Spirituele Reis telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen.

Zie de contactgegevens onder aan de algemene voorwaarden.

Jouw Spirituele Reis geeft de klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht.

Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Jouw Spirituele Reis binnen 3 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de klant.

 

Aansprakelijkheid

Dit artikel is slechts van toepassing indien de klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

De totale aansprakelijkheid van Jouw Spirituele Reis jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

Aansprakelijkheid van Jouw Spirituele Reis jegens de klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op Jouw Spirituele Reis jegens de klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Jouw Spirituele Reis.

De aansprakelijkheid van Jouw Spirituele Reis jegens de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de klant Jouw Spirituele Reis onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Jouw Spirituele Reis ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.

De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Jouw Spirituele Reis in staat is adequaat te reageren.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Jouw Spirituele Reis meldt.

In geval van overmacht is Jouw Spirituele Reis niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij de klant ontstane schade.

 

Eigendomsvoorbehoud

Zolang de klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Jouw Spirituele Reis.

 

Persoonsgegevens

Jouw Spirituele Reis verwerkt de persoonsgegevens van de klant conform het op de website gepubliceerde privacy statement.

 

Slotbepalingen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Jouw Spirituele Reis gevestigd is.

Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan.

Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4 Onder “schriftelijk" wordt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust per e-mail of telefonische contact met ons op.

 

KvK nummer: 77446178

BTW nummer: NL003194352B56

E-mail: jouwspirituelereis@outlook.com

Telefooonnummer: 06-14832490

Er zijn geen producten gevonden